Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen cliënt en Zelfzorg en Psychologie.

2. Afspraken

De cliënt dient tijdig voor de gemaakte afspraak aanwezig te zijn. Als een cliënt zijn afspraak niet kan nakomen, zal de cliënt dit tenminste 24 uur van tevoren aan Zelfzorg en Psychologie melden per email of telefoon. Bij het niet nakomen van de afspraak of bij annulering binnen 24 uur van de afspraak, kan Zelfzorg en Psychologie afhankelijk van de reden van annulering de helft van het tarief voor een sessie in rekening brengen.

3. Werkdagen

De werkdagen van Zelfzorg en Psychologie zijn woensdag en donderdag van 09:00 tot 17:00 uur. In voorkomende gevallen zijn online avondsessies ook op andere dagen mogelijk. Zelfzorg en Psychologie is iedere dag per email bereikbaar.

4. Betaling

Facturen worden na een sessie per email toegestuurd. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Indien er een strippenkaart wordt afgenomen van 5 sessies, ontvangt de client hiervoor 1 factuur die in zijn geheel voldaan moet worden voor aanvang van de tweede sessie.

5. Tarief en vergoeding

Tarieven zijn te vinden op de website op de pagina Tarieven. Jaarlijks wordt door Zelfzorg en Psychologie beoordeeld of deze tarieven nog actueel zijn. De afgenomen sessies worden niet vergoed door verzekeraars.

6. De behandeling

De startdatum van de sessies wordt bepaald in gezamenlijk overleg met de cliënt.
Als eerste vindt er een intakegesprek plaats waarbij de klachten besproken worden en een behandelplan wordt opgesteld. De cliënt beslist vervolgens of hij/zij deze behandeling aan wil gaan bij Zelfzorg en Psychologie.

Vervolgens wordt dit behandelplan uitgevoerd en aangepast waar nodig. Het aantal te volgen sessies is afhankelijk van hetgeen in het behandelplan is afgesproken.

7. Klachtenprocedure

De psycholoog van Zelfzorg en Psychologie is aangesloten bij het NIP. Bij klachten kunnen cliënten gebruikmaken van de klachtenprocedure van het NIP. Indien er sprake is van een klacht, kan deze ingediend worden bij Klacht en Company via nip@klachtencompany.nl. Eventueel kan ook online een klachtenformulier worden ingevuld: klachtenformulier.

8. Het privacyreglement

Zelfzorg en Psychologie houdt zich aan de wettelijke regels die er gelden met betrekking tot het waarborgen van de privacy. Het privacyreglement vindt u hier: Privacybeleid